Bakgrund

Att vara förälder till ett barn eller en tonåring med adhd kan på många sätt vara krävande. Det är stor risk att barnets/tonåringens beteende utlöser negativa reaktioner hos föräldrarna och upplevelser av att inte räcka till. Föräldrautbildning som syftar till att öka föräldrars förståelse av funktionsnedsättningen och som kan ge dem redskap att bemöta barnet/tonåringen på ett adekvat sätt har därför en given plats i behandlingen, i kombination med medicinering och andra insatser. Sådan föräldrautbildning med tonvikt på psykoedukation rekommenderas i Socialstyrelsens kunskapsstöd Barn, ungdomar och vuxna med adhd (2014), Riktlinje adhd (2016) från Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Vård- och insatsprogrammet för adhd (2022) samt i flera lokala vårdprogram.

Målgrupp och användning

STRATEGI är ett psyoedukativt manualbaserat föräldrautbildningsprogram som riktar sig specifikt till föräldrar som har barn eller tonåringar med adhd. Det bygger på sådan forskningsbaserad och klinisk kunskap om adhd som det finns konsensus kring. Det innehåller också evidensbaserade strategier för bemötande av barn/tonåringar med utmanande beteende. Det är i första hand avsett att erbjudas som ett introduktionsprogram efter det att barnet eller tonåringen fått sin diagnos. Vid behov av mer omfattande insatser kan det kompletteras, exempelvis med PMT-baserade föräldraträningsprogram.

Programmet har utarbetats av Agneta Hellström, tidigare chef för Adhd-center i Region Stockholm, och med lång erfarenhet av att arbeta med kunskapsspridning och verksamhetsutveckling för att förbättra stödet till barn och ungdomar med adhd och deras familjer.

Två programversioner

Programmet finns i två versioner:

  1. STRATEGI Barn: För föräldrar till barn 4-12 år samt
  2. STRATEGI Tonår: För föräldrar till tonåringar 13-17 år

De båda versionerna av STRATEGI finns också i digitalt format (STRATEGI barn Online respektive STRATEGI tonår Online), där föräldrarna följer kursen från en dator, surfplatta eller mobil.

STRATEGI Barn togs fram i sin första version 2010 (efter att ha föregåtts av en preliminär utgåva från 2005). Sedan dess har programmet utvecklats och reviderats regelbundet. STRATEGI Tonår togs fram senare och publicerades hösten 2013. Programmet revideras och uppdateras fortlöpande. De senaste uppdateringarna av båda versionerna har gjorts 2022.

Mål

STRATEGI-programmet syftar till att genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte öka föräldrars förståelse för vad adhd innebär, ge redskap att hantera vardagen samt kännedom om samhällets stödinsatser. Det har en salutogen inriktning där föräldrar uppmuntras att tro på sig själva och hitta sina egna problemlösningar och tillämpning av den kunskap som presenteras.

Innehåll och upplägg

Föräldrakursen består av fem lektionstillfällen om tre timmar (förmiddag eller eftermiddag) under fem veckor. Vid varje lektion avhandlas ett tema, nämligen följande:

  • Värt att veta om adhd
  • Att vara förälder till ett barn/tonåring med adhd
  • Att hjälpa barnet/tonåringen  fungera bättre i vardagen
  • Att förebygga och hantera konflikter
  • Samhällets stöd

Föreläsningspass med PowerPoint-presentationer varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Programmet lämpar sig för såväl stora (25-30 deltagare) som mindre (8-12 deltagare) föräldragrupper och är mycket kostnadseffektivt.

STRATEGI – Spridning

Utbildade kursledare i STRATEGI finns inom samtliga regioner i Sverige, de flesta inom BUP. Inom många BUP-verksamheter har man infört STRATEGI som en introduktionsutbildning som erbjuds alla föräldrar till barn och tonåringar med adhd. Även på barnmedicinska mottagningar, och inom barnhabiliteringen har kursledare utbildats. Sammanlagt har hittills närmare 2000 kursledare utbildats i programmet, varav cirka två tredjedelar i barnversionen. Materialet har översatts till norska och finska och används i båda dessa länder.